PUBLICADA RESOLUCIÓN DE REQUIRIMENTO DE DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA AO SEGUINTE ASPIRANTE DA LISTAXE DENTRO DO PROCESO DE SELECCIÓN, COMO PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO, DUN/HA CONSERXE PARA O CONCELLO DA RÚA

Visto que o aspirante proposto para o nomeamento de Conserxe non presentou en prazo a documentación xustificativa das condicións de capacidade e requisitos esixidos na base novena, publícase decreto polo que se require ao seguinte aspirante na lista que presente a documentación xustificativa no prazo establecido: Resolución_DECRETO 2021-0295 [Decreto de requerimiento a Leonardo]

Descargar PDF