PUBLICADA A ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL PARA A SELECCIÓN, COMO PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO, DUN/HA CONSERXE PARA O CONCELLO DA RÚA

Publicada a acta de constitución do Tribunal para a selección, como persoal funcionario interino, dun/dunha conserxe (subalterno, asimilable ao grupo E): ACTA 1- CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL E DATA EXAME GALEGO

Así mesmo, en dita acta sinálanse data e lugar para a realización do exame de galego para aqueles aspirantes que non tiveran acreditado estar en posesión do Celga 2 ou superior.

Descargar PDF